Atlanta_Schools_Encourage_Good_Works

0 Comments

בתי הספר באטלנטה כיתות מיזמים מעולות
441

סיכום:


אחת הכוונות העיקריות אצל בתי המעצב בשנה זו מהווה לשפר לחברים יצרניים ומצליחים בחברה; ילדים ל יממות אחד מנהיגי ישראל, אתרים, ערים עד ארצות. של אם הנוער של החברה יהפוך לשחקנים, ספורטאים, עורכי דין, רופאים, חשמלאים, אינסטלטורים או גם שוטרים, הנם ישפיעו הכול על הפירמה כולה ויובילו נוספים למשל. בתי המעצב הציבוריים באטלנטה מנסים בכל כוחם להעניק ללומדים באוניבסיטאות בדיוק מומחיות אקדמית, בסיסי השכלה המכילה גם …
מילות מפתח:


בתי ספר באטלנטה, פטרישיה הוק
אירגון המאמר:


אחת הכוונות העיקריות של בתי הספר בימים אלו היא בעצם לשפר לחברים יצרניים ומצליחים בחברה; ונכדים אשר יממות אחד מנהיגי ישראל, מקומות, מודעים או שמא אזורים. מכיוון במידה הנוער שלנו יהפוך לשחקנים, ספורטאים, עורכי דין, רופאים, חשמלאים, אינסטלטורים או לחילופין שוטרים, הם ישפיעו אודות הפירמה כולה ויובילו מיוחדים כמו. בתי הצבע הציבוריים על ידי אטלנטה מנסים בכל כוחם לספק לתלמידי האוניברסיטאות בלבד מומחיות אקדמית, קל ידיעה וכוללת והן באספקת בית עסק לקהילה לאחרים בידי עשיית בכדי מגוונים אשר אינם רשאים ליצור בעצמם. בתי ספר באטלנטה במיוחד בתי עיתון תיכוניים רוצים מהתלמידים להשתתף בפרויקטים על ידי פעילויות קהילתיים כחלק מהשכלתם. הדור אצל ימינו תלמידי בתי הספר באטלנטה, המכונים Generation Me, שמבצעים את כל הערך על ידי סיוע לזולת.

מחקר שנערך בשנים האחרונות באמצעות המרכז למידע ומחקר לגבי למוד אזרחית ומעורבות, הראה כי 80 85% מהסטודנטים הנכנסים בקולג ‘הם מיומנים בעבודה בקהילה ערב תחילת לימודיהם הגבוהים. מדובר כאן בעלייה על ידי 66% בהשוואה למחקר הקודם שהושלם ב- 1989. מארק לופז, מתעסק המחקר במרכזים, מציין שוב ושוב כיוון ניתן להצליח להבין את העלייה בדרך זו שסטודנטים נחשפים לעמותות וארגונים ש מטרות רווח בגיל מוקדם יותר מבעבר. נראה שבתי הספר באטלנטה מודים בדרך זו, ודוחפים שתלמידיהם יסתבכו יותר בפרויקטים בקרב שירותים לקהילה, של באופן זה הזמן יממות או אולי יומיים שעושים ברחבי המטבח מרק, קוראים לעיוורים עד הופכים לאח הרחב או שמא לאחות הגדולה ביותר. הדרכים העוזרות על פי רוב אינסופיות, ובא בחשבון לקסום רק לתחומי התלמידים אצל בתי הצבע באטלנטה.

עבור קונבנציונלי, תקני קבלה נוקשים שנתיים למכללות סייעו להניע את כל תלמידי בתי המעצב באטלנטה לצאת לשם ולהתנדב. לא רק שפקידים בקבלה מצפים לשעות שירות בקהילה מסטודנטים פוטנציאליים לבתי עיתון באטלנטה, מוסד לימודים ואוניברסיטאות רבות דורשות ימים התנדבות ערב שהתלמידים בעלי זכאות להשיב את תעודותיהם.


בעוד תמלול הקלטות מטילים ספק במחירי של התנדבות חובה שמישהו רואה בדרך זו יותר מבוא לשירות. במטרה שבתי המעצב באטלנטה יפיקו אזרחים שמסוגלים להרים תרומה ביתי שלך, הערכה של נחיצות השירות לאחרים הוא מחייב.

מידי החוויות האלה הנו עם חשיבות, וישנם הטוענים שכן הנם יקרי ערך בשביל סטודנטים, מעין אלה שלומדים בבתי המעצב באטלנטה, לעשות את ההדפסה. כשהם מתבגרים, בני נוער מפתחים את אותו היצירתיות מיוחד, את הכישורים לפתרון כאבים בחזה וגם את הפוטנציאל הכלליות. האבולוציה בקרב שטחים אלו מציעה להם לאתר הצלחה רבה מאוד בחוויותיהם בהתנדבות.


תלמידי בתי הצבע באטלנטה, באמצעות החוויות המתאימות בידי התנדבות לפרויקטים שונים בקרב שירותים לקהילה, יגלו העניין המשמעות של לתכנן שכיח פעיל בקהילות מסוים, והכי הכרחי שאנו יכולים לדאוג ל שינוי רב.