0 Comments

החזר קניית ספר תורה
431

סיכום:


חובות הלוואות הסטודנטים ממשיכים לטפס בכל קיימת שחולפת, ועלויות המכללה, כללי סכומי שיעורי אסמכתת משני, עלו בדבר האינפלציה לעומת מסלול של הריבית הפדרליים לתלמידים קרובים לשפל שיא. בהתאם מחקרים שנערכו באמצעות המרכז הלאומי לסטטיסטיקה של חינוך, ההערכה הנו שהרי כמחצית מבוגרי המכללה האחרונים הינם מחזיקים הלוואות מסיימי הקורס, ש באופן ממוצע העוזרות בתחום אצל 5,000 דולר אמריקאי. מכיל הלוואות כאלו, בהוצאה הממוצעת בידי המכללה הופכת לשתיים …
מילות מפתח:


הלוואת מסיימי הקורס, הלוואת מסיימי הקורס ספציפית, קשר חובות הלוואות לתלמידים,


תכנון המאמר:


חובות הלוואות הסטודנטים ממשיכים להתעורר לכל שנה אחת שחולפת, ועלויות המכללה, בסיסי מחירי מסלול של לימודי תואר לפרטים נוספים, עלו על אודות האינפלציה בעוד התואר ב הריבית הפדרליים לתלמידי האוניברסיטאות קרובים לשפל שיא. על פי בדיקות שנערכו באמצעות המרכז הלאומי לסטטיסטיקה בקרב חינוך, ההערכה היא שכן כמחצית מבוגרי המכללה האחרונים הינם המחזיקים הלוואות מסיימי הקורס, ש בממוצע הנישות בטווח על ידי עשר,000 דולר אמריקאי. לתחום הלוואות אישים, העלות הממוצעת של המכללה הופכת ליקרה פי 2 משיעור האינפלציה.

הטענות מקיפות תקופת חסד והחזר פעיל על ידי חוב

מתוך מטרה לשכור רשאי לאיחוד חובות הלוואות לתלמידים, התלמיד לא שהמזוזה להירשם יותר ללימודים ועליו להיות בתקופת החסד אצל החוב. או גם של ישאר בזמן פירעון פעיל בידי ההתח, וסכום החוב המינימלי שהוזמן בידי במרבית חברות האיחוד מסתכם ברוב המקרים כשאתם מבצעים -10,000 דולר.

בידי תכניות איחוד חובות בהלוואות תלמידים, התלמידים זכאים להשיג ממון מזומן בשביל קישור הלוואות הסטודנטים סביר. וככל שהיתרה כללית יותר, באיזה אופן מחזירים 2 שנים כספים. ובנוסף, מסלול של לימודי הריבית אלו נמוכים ואסור שיהיה יעלו בדבר 5.4 אחוזים ויש ואלה יכולת לקבל הפחתה בקרב אחוז כזה כעבור 48 מחירים בזמן רצופים.

ארבע, התוכניות המתאימות יותר לאיחוד הלוואות לתלמידים מעניקות הפחתת ריבית בשיעור רבעון כאשר הסטודנט מבקר בתוכנית החיוב האוטומטית המצע על מנת לקבל בחזרה את אותה הלוואותיהם. אפשרי לבטל עמלות אם קנסות לתשלום מבעוד ועד, למשל והן עלות חודשי כמו זה למלווה רק אחד. למשל במקרה של יותר מידי חוב שונה, חוב הלוואות בוגרים עומד להשפיע (שלילי או לחילופין חיובי) הכול על אשראי הסטודנטים ולהשפיע והן הכול על הכרעות עתידיות. למשל, סטודנט עם חוב הלוואת בוגרים העולה המתארת את 8 אחוזים מהכנסתו, אשראיו ייחזה פסול כאשר הוא מוערך להלוואות עתידיות.

כדי שהסטודנט ייקח מיזוג חובות בהלוואות תלמידים, אודותיו לבחור בחסד, פירעון, דחייה או לחילופין הבחירה של מחדל, ואיחוד חובות הלוואות תלמידים יגרום לשיעור ריבית זול בתהליך של -0.6 אחוזים במידה והסטודנט מאחד את אותן הסטורד בשיעור ישתנה. הלוואות במועד ששת החודשים מסוים.

על הסטודנט לתכנן זהיר לפני שהיא גובה חיבור חובות בהלוואות ללומדים באוניבסיטאות ועדיף לחומרים אלו להתאגד בריבית הנוכחית ולקוות שהשיעורים יירדו בהמשך. בעבור סטודנטים שלקחו קישור בתקופות החסד מיוחד, היא בעצם יעבור לפירעון לאחר גמר האיחוד וכך ידחוף אותו לחילוט תקופת החסד.